AVÍS SOBRE CONFIDENCIALITAT:

Aquest document s’adreça exclusivament al seu destinatari. Pot contenir informació confidencial sotmesa a secret professional i la seva divulgació està prohibida en virtut de la legislació vigent.
S'informa que si no és vostè la persona detinatària o la persona que aquesta hagi autoritzat, que la informació continguda en aquest missatge és reservada i la seva utilització o divulgació amb qualsevol finalitat està prohibida. Si ha rebut aquest document per error, li preguem que ens ho comuniqui per telèfon, o correu electrònic i procedeixi a la seva destrucció.
En l'enviament d'aquest correu no es pot garantir la seguretat ja que aquesta informació pot ser modificada, interceptada, o incompleta.
El remitent no accepta cap responsabilitat pels errors o omissions en el contingut o annexos d'aquest e-mail.

ICOPRINT DIGITAL S.L. amb N.I.F. B66903873 i domicili en PARE SALLARES 17-19 LOCAL 1 (08201) SABADELL (BARCELONA). L’informa que és responsable d'un fitxer de dades de caràcter personal, on s'inclouen
les seves dades, la finalitat de les quals és la relació comercial i l'enviament de documentació, axi mateix com la promoció, oferta i publicitat. L’informem que podrà exercir els drets d’accés, informació, rectificació, supressió i oblit, limitació del tractament, oposició, portabilitat i a no ser objecte de decisions individuals automatitzades a la adreça indicada, per escrit concretant la seva sol.licitud la qual ha d’anar acompanyada de la fotocòpia del seu Document Nacional d'Identitat.
L'enviament d'aquest correu respon a la legislació vigent, Reglament General de Protecci de Dades UE 2016/679 i Llei de Serveis de la Societat de la Informació.
Igualment si no desitja rebre més informació de la nostra empresa, enviï'ns un correu a: comercial@digitalprint.cat amb la paraula “baixa” en l'apartat assumpte.

Reglament de Llei de Protecció de Dades implantada per PROTECWORD CORP. S.L.
Abans d'imprimir aquest e-mail pensi ben si és necessari fer-ho: El medi ambient és cosa de tots.